Модель науково-методичної роботи

Серед вогників інтелектуальної культури, які сяють навколо школяра, вчитель мусить бути найяскравішим вогником

В.Сухомлинський

Концептуальна мета: Компетентнісний підхід щодо формування пізнавальної активності, національної самосвідомості та розвитку творчих здібностей учнів. Впровадження гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського в умовах сучасної української школи шляхом реалізації проблемного питання. Науково-методична робота – це систематична колективна діяльність педагогічного колективу, спрямована на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності вчителя.

Професійне навчання в системі науково-методичної роботи у Тальнівському НВК реалізується через основні напрями:

• надання практичної допомоги вчителям з питань теоретичних знань педагогічної майстерності (методичні оперативні засідання, наставництво, організація самоосвіти вчителів, проведення консультацій з питань педагогіки, психології, дидактики тощо);

• постійне знайомство з новими психолого-педагогічними дослідженнями, інноваційними технологіями і методиками щодо викладання предметів навчального плану школи (психолого-педагогічні семінари, проблемні семінари, єдині методичні дні).

Пріоритетні напрямки науково-методичної роботи:

• організація експертизи освітнього процесу у навчально-виховному закладі; створення банку інформації щодо освітніх проектів, методик навчання тощо;

• організація тимчасових творчих груп для розробки конкретних освітніх програм, впровадження технологій;

• розробка і реалізація психолого-педагогічних програм, організація розвиваючої і психолого - корекційної роботи з учнями, підвищення психологічної культури та рівня професійної майстерності педагогічних працівників;

• проведення соціологічних досліджень з метою аналізу освітньої діяльності навчального закладу, визначення громадської думки щодо проблем розвитку освіти;

• розробка і впровадження інформаційно-комп'ютерного забезпечення освітнього процесу;

• впровадження в освітню практику нових технологій в різних інформаційно-методичних формах - колективних, групових, індивідуальних.

Робота над удосконаленням професійної майстерності вчителя, забезпечення творчого підходу до розв’язання складних і багатогранних проблем, які стоять перед НВК як закладом нового типу, складають основу внутрішкільної науково-методичної роботи. Адміністрація допомагає педагогам на основі виявлених особистих якостей розвивати спосіб навчання. У Тальнівському НВК працюють методологічні та психолого-педагогічні семінари: „Шляхом досконалості”, „Активізація роботи кафедр щодо вдосконалення уроку”, „Психологічні аспекти творчої праці вчителя”, на яких відпрацьовуються єдині підходи до концептуальних питань, обговорюються авторські програми спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, ведеться робота з раціонального використання варіативної частини навчального плану, вдосконалення підходів до роботи щодо відбору здібних і обдарованих дітей.

Талановиті, творчі вчителі створюють авторські програми, ведуть пошук ефективних методик навчання і виховання, які забезпечують диференціацію та індивідуалізацію навчання, визначають зміст навчальних предметів для профільних класів, курсів за вибором з урахуванням інтересів учнів, батьків, розробку і апробацію навчальних посібників для викладання предметів шкільного компоненту.

Загальне керівництво методичною службою здійснюється директором школи та заступником директора з науково-методичної роботи.

Організаційно-керівним центром є науково-методична рада (НМР), створена з метою координації науково-методичної роботи, реалізації ефективної експериментально-дослідницької діяльності та методичного забезпечення навчально-виховного процессу.Головою науково-методичної ради є директор Тальнівського НВК.

Науково-методична рада розглядає наступні питання:

- координація роботи психологічної служби, кафедр і творчих групп учителів;

- розгляд, затвердження й експертиза концептуальних питань змісту освіти навчальних програм, посібників, спеціалізоіваних курсів, факультативів, програми виховної роботи;

- визначення спільно з адміністрацією школи критеріїв атестації вчителів (з урахуванням умов роботи школи як еспериментального навчального закладу);

- організація і координація роботи, затвердження планів експериментальної роботи і здійснення відповідного контролю за їх виконанням.

Кафедри об’єднають учителів одного фаху і є основним підрозділом школи, що забезпечує навчально-виховний процес і його методичне забезпечення; координують роботу вчителів, сприяють створенню умов для вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Основними напрямами діяльності кафедр є:

• визначення та упровадження у практику сучасних навчальних технологій, інноваційних ідей, організація самоосвіти вчителів;

• надання методичної допомоги вчителям, стажування молодих фахівців;

• установлення та розвиток творчих зв’язків та контактів із кафедрами ВНЗ і наукових установ;

• робота з обдарованими учнями, організація та проведення предметних олімпіад, науково-дослідницької та пошукової роботи учнів;

• проведення теоретичних та експериментальних досліджень наукового та методичного напрямів.

Специфічною формою планування, організації та контролю і корекції роботи кафедр стало щорічне проведення предметних декад з чітко визначеною для кожної кафедри проблемною темою. Упродовж декади плануються відкриті уроки, позаурочні заходи, теоретичні, методологічні практикуми, педагогічні читання, круглі столи тощо.

Індивідуальна науково-методична робота.

У ст.55 Закону України «Про освіту» наголошується, що педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право «на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи». В цьому плані особливої актуальності набуває індивідуальна науково-методична робота з педагогічними кадрами. Під індивідуальною науково-методичною роботою слід розуміти усвідомлену, цілеспрямовану, планомірну та безперервну роботу педагогів щодо вдосконалення їхньої теоретичної та практичної підготовки, необхідної для професійної діяльності.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є індивідуальна робота над науково-методичною темою (проблемою) та самоосвіта педагогів.


Кiлькiсть переглядiв: 1696